පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප සතර මහා ධාතු සකසන නාමරූප

සතර මහා ධාතු සකසන නාමරූප යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close