නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලුනිවන් මාර්ගය වැසිම ජොතිපාල මානවකයා හදුනා නොගත් බුදුන්

ජොතිපාල මානවකයා හදුනා නොගත් බුදුන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close