නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලුනිවන් මාර්ගය වැසිම පස්වග මහණුන් වත් හදුනා නොගන් බුදුන්

පස්වග මහණුන් වත් හදුනා නොගන් බුදුන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close