නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලුනිවන් මාර්ගය වැසිම බුදුන්වහන්සේ කවුදැයි තෝරා ගැනීම

බුදුන්වහන්සේ කවුදැයි තෝරා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close