නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලුනිවන් මාර්ගය වැසිම ආරිය උත්තමයන් කෙරේ ඇති චිත්ත ප්‍රසාදය

ආරිය උත්තමයන් කෙරේ ඇති චිත්ත ප්‍රසාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close