ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් ප්‍රාණඝාත අර්ථය

ප්‍රාණඝාත අර්ථය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close