ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් යහපත් මාර්ගයට මග පෑදීම

යහපත් මාර්ගයට මග පෑදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close