ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් කර්ම බලවේග වලට අනුව

කර්ම බලවේග වලට අනුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා