ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් වන්දි ගැනීම හෝ ගෙවිම

වන්දි ගැනීම හෝ ගෙවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා