ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් 1000ට 999ක් වන්දි ගෙවීම

1000ට 999ක් වන්දි ගෙවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා