ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මුලාවට පත් කිරිම

මුලාවට පත් කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා