ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය අබුද්ධෝත්පාද කාලය

අබුද්ධෝත්පාද කාලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close