ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් නිවන මොට කිරීම

නිවන මොට කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා