නිවන් මග පාප ගොඩනැගීම

පාප ගොඩනැගීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා