ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් බාහිර ලෝක මගේ යයි තැනීම

බාහිර ලෝක මගේ යයි තැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close