ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් තමන්ට ඕන විදියට පවත්වන්න උත්සහ කිරිම

තමන්ට ඕන විදියට පවත්වන්න උත්සහ කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා