ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්කාම ආස්‍රව සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ඡ සංඥා

සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ඡ සංඥා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close