ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්කාම ආස්‍රව ආශ්‍රවයන්ගෙන් හට ගන්නා ජාති

ආශ්‍රවයන්ගෙන් හට ගන්නා ජාති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close