ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්කාම ආස්‍රව පෝෂණය කිරිම සහ නොකිරීම

පෝෂණය කිරිම සහ නොකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close