ඥානවන්න තිරනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close