ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව හේතුව, හේතු (සමුදය, නිරෝධය, නිරෝධ මාර්ගය)

හේතුව, හේතු (සමුදය, නිරෝධය, නිරෝධ මාර්ගය) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close