ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව හේතු ඵලයට ප්‍රතිකාර කිරීම

හේතු ඵලයට ප්‍රතිකාර කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close