ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව අවැඩ අසාධාරන සිදුවූ පුද්ගලයෝ

අවැඩ අසාධාරන සිදුවූ පුද්ගලයෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close