ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව චිත්ත සිතුවිලි වල බලවත් කම

චිත්ත සිතුවිලි වල බලවත් කම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close