ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව සම්පත්තිය භුක්ති විඳීම

සම්පත්තිය භුක්ති විඳීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close