ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව ප්‍රවෘත්ති විපාක ඵලදිම

ප්‍රවෘත්ති විපාක ඵලදිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close