ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව පොරොන්දු ඉටු නොකිරීම

පොරොන්දු ඉටු නොකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close