භාවනාවමෛත්‍රීමෙත් සිත වැඩිම බ්‍රහ්ම විහරන වැඩිම

බ්‍රහ්ම විහරන වැඩිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා