භාවනාවමෛත්‍රීමෙත් සිත වැඩිම හිත මනාසේ සුද්ධ කර ගැනීම

හිත මනාසේ සුද්ධ කර ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා