භාවනාවමෛත්‍රීමෙත් සිත වැඩිම පොදුවේ මෙත් වැඩීම

පොදුවේ මෙත් වැඩීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා