භාවනාවමෛත්‍රීමෙත් සිත වැඩිම අවශ්‍ය තැනය එල්ල කිරිම

අවශ්‍ය තැනය එල්ල කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා