භාවනාවමෛත්‍රීමෙත් සිත වැඩිම විදුලි පන්දමේ උපමාවක්

විදුලි පන්දමේ උපමාවක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා