සම්‍යක්ප්‍රයෝග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close