ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව දිවැස් ශක්තිය යොමු කිරීම

දිවැස් ශක්තිය යොමු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close