අචින්ත ලෝක විෂය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close