කර්ම විපාකය පලදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close