අති දුර්ලබ සිද්ධි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close