ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව කර්ම බලවේග පඩිසන් දිම

කර්ම බලවේග පඩිසන් දිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close