අති දුර්ලභ කාලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close