ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව මග අනුගමනය කර වඩා ගැනිම

මග අනුගමනය කර වඩා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close