ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව ලෝකය විනාශ වීමට යන කාලය

ලෝකය විනාශ වීමට යන කාලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close