ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව දහදුක් උපරිමයෙන් විදීම

දහදුක් උපරිමයෙන් විදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close