ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් උපක්‍රමයකින් බේරීමට හැකි විපාක

උපක්‍රමයකින් බේරීමට හැකි විපාක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා