ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව බුදුවීමට පතන පැතුමට උපමා

බුදුවීමට පතන පැතුමට උපමා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close