ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව උත්සහයෙන් වීර්යයෙන් කටයුතු කිරිම

උත්සහයෙන් වීර්යයෙන් කටයුතු කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close