පැතුම ඉෂ්ට කර ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close