ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් නිදහස් වීමට ඉඩ දී කර්ම කිරීම

නිදහස් වීමට ඉඩ දී කර්ම කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close