කර්ම කරන ක්‍රම යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close