ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය විශ්වයේ දුරට අස්වීම

විශ්වයේ දුරට අස්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා