ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය ග්‍රහ මන්ඩලය හැදීම

ග්‍රහ මන්ඩලය හැදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා